රු0.00 / 0 items

Your Cart

No products in the cart.

Healthy Foods

Your journey to a healthier life starts here.

Shop Now

Fresh Sale Days

Special offers all fruit products

Shop Now

Natural Aloe Vera

Special offers this week

Shop Now

Featured Products

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Indulge in the natural sweetness of our premium Raisins. These plump and juicy dried grapes are a delicious and convenient snack, perfect for satisfying your sweet cravings. Packed with antioxidants and natural sugars, our Raisins offer a wholesome and energizing treat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus et sapien velit. Quisque id sagittis odio. In pulvinar ex vitae viverra aliquam.

These vibrant green slices are expertly dried to capture the tangy-sweet flavor and chewy texture of fresh kiwi. Enjoy them as a convenient and delicious snack or add a burst of tropical goodness to your recipes.

Savor the natural sweetness and health benefits of our premium Prunes.

These succulent dried plums are a delicious and convenient snack, offering digestive support and a rich source of antioxidants. Indulge in a guilt-free treat that nourishes your body and satisfies your taste buds.

Experience the tropical delight of our Dry Pineapple Slices. Bursting with natural sweetness and a satisfying chewiness, these premium slices make for a delicious and convenient snack. Enjoy the exotic taste and numerous health benefits in every bite.

Savor the tropical goodness of our Dry Papaya, a delightful and nutritious snack. Bursting with natural sweetness, these dried papaya pieces are a convenient and healthy choice for snacking on the go. Elevate your taste experience with our premium Dry Papaya. Order now for a tropical treat!

Beautiful, moist, sweet orange slices which are full of wonderful citrus flavor. You can eat the whole slice, including the rind! A healthy snack that’s quick, easy and mess free. Use them as cocktail garnishes, or decorating cakes or plates of cookies. Add to marinades and savory dishes for extra citrus flavor.

Our Dry Apple slices are a crisp and naturally sweet delight, made from premium apples to bring you the essence of orchard freshness. Perfectly dried to preserve their flavor and nutrients, these apple slices make for a convenient, wholesome snack

 

Indulge in the natural sweetness of our premium dry figs. These delectable treats are handpicked and carefully dried to preserve their rich flavor and chewy texture.

Enjoy them as a convenient and wholesome snack or incorporate them into your favorite recipes for a delightful culinary experience.

Savor the sweet and tart goodness of our premium dry cranberries. Handpicked and carefully dried, these cranberries are a delightful snack bursting with flavor.

 

Our Dried Apricots are a delectable treat, packed with natural sweetness and vibrant flavor.

Enjoy the chewy texture and rich taste of our premium Dried Apricots, perfect for satisfying your sweet cravings on the go.

Indulge in the finest Olive Oil, now available in a convenient bottles. Crafted with care, this extra virgin olive oil is cold-pressed to preserve its natural characteristics. With an acidity level below 1%, it’s a cholesterol-free delight. Perfect for cooking or drizzling, this easily-digested oil enhances your dishes with a touch of Mediterranean goodness.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Maecenas dictum a dolor vitae varius. Cras at efficitur nisl, at varius leo. Vestibulum vel adipiscing orci justo.
Tiana Mcdonnell
Sales Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Maecenas dictum a dolor vitae varius. Cras at efficitur nisl, at varius leo. Vestibulum vel adipiscing orci justo.
Terry Figueroa
Marketing Manager
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit. Maecenas dictum a dolor vitae varius. Cras at efficitur nisl, at varius leo. Vestibulum vel adipiscing orci justo.
Kaycee Hess
Human Resources

Recent Posts

Streamer fish California halibut Pacific saury. Slickhead grunion lake trout. Canthigaster rostrata spikefish brown trout loach summer flounder
December 31, 2019
Streamer fish California halibut Pacific saury. Slickhead grunion lake trout. Canthigaster rostrata spikefish brown trout loach summer flounder
February 8, 2020
Streamer fish California halibut Pacific saury. Slickhead grunion lake trout. Canthigaster rostrata spikefish brown trout loach summer flounder
February 8, 2020

Get exclusive offers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing phasellus vestibulum fermentum laoreet.

  "Your Trusted Source for Quality Global Products."

  Address

  No 32/A Old Moor Street Colombo 12, Colombo, Sri Lanka.

  Phone

  Email

  Sign Up & Save

  Get exclusive offers, free shipping events & more by signing up for our promotional emails.

   Thank you for visiting Best Foods Marketing. 

   X